Království

Království Enhardské

V království vládne svojí pevnou rukou Alexandr Hrozivý, přízvisko hrozivý získal tím že v mládí na bitevním poli přišel o levé oko. Vládne dobře již čtyřicet let, které byly plné bojů a šarvátek, ale také plné štěstí a slávy. Toto království je celkem mladé. Bylo založeno kočovnými kmeny kteří přišli z jihu.

Hlavním městem království je Skest. Město je zasazeno v úrodnou oblast říčky Sit a stejnojmenné pohoří. Lid se živý převážně jen zemědělstvím.

Druhým městem království je Runik. Město je vystavěno ve středovém pohoří zvaném Hrot. Území se začalo osidlovat teprve před třiceti lety a je tudíž velice mladé. Lidé se živý převážně pastevectvím a lovem zvěře které je v okolí dostatek. Těží se zde barevné kovy, stříbro, zlato, železo i černý kámen, který hoří...

Hodnoty

  • Král: Alexandr hrozivý
  • Korunní princezna: Éliška Rozverná
  • Skest (královské město; vojsko - 1300 mužů, pokladna - 2100 zlatých)
  • Runik (vojsko - 1150 mužů, pokladna- 900 zlatých)

Království Nelbrinské

Království Nelbrinské je starší než si mnozí učenci myslí. Město Kwadrak na svém místě stojí již více než čtyřista let, za tu dobu se kolem něj prohnala řada válek, ale žádná ho nedokázala srazit na kolena. Lid tohoto království je nesmírně hrdý a pyšný, je to centrum vzdělanosti a učení známého světa. Město je ze severu chráněno močály a brokylonskými horami. Před městem směrem k jihu se prostírají polnosti a pastviny bohaté na úrodu a skot.

Druhým městem království je Xilik, je to spíše mohutná tvrz než město, ale zároveň je to centrum obchodu. Má nastarosti jížní hranici království a zajistit svými mohutnými hradbami dostatečnou obranu obyvatel.

Hodnoty

  • Kwadrak (královské město; vojsko - 1150 mužů, pokladna - 2100 zlatých)
  • Xilik (vojsko - 1000 mužů, pokladna- 1050 zlatých)

Goldek

Tvrz vybudována ještě před rozšířením království Admaru na Západ. Bránila průniku nepřátelských hord průsmykem mezi horami Kor na Západě a Var na Východě. Je zasazena do skalní rozsedliny tak, aby Kor kryl záda tvrze. Pouze na východ jsou otevřené hradby s věží, ve které byla brána s padacím mostem. Po rozšíření království admarského a sepsání mírovích smluv a potřebě armády jinde. Byla tvrz opuštěna a ponechána svému osudu. Kolují však o ní historky, že v ní sídlí banda lapků a hrdlořezů. Je však příliš vzdálená na to aby rušila klid lidu a přitahovala pohled králů.

Orkrest

Město je mohutně opevněno, což napomáhá obraně před četnými nájezdníky ze západu. V minulosti jeho hradby už mnohokrát odolávaly hrubé síle nepřátelských vojsk. Bylo vystavěno na skalním výběžku horským lidem. Zdejší lid je drsný a svérázný jako země, která je obklopuje. Obchod se zde příliš nerozvíjí, lid se brání vlivu civilizace z východu. K obživě obyvatelstva se využívají zdejší listnaté lesy a sousedící jezero Or, bohaté na ryby. Na Jižních pastvinách podél řeky se převážně uplatňuje pastevectví. Hodnoty

  • vladař: Karl
  • vojsko - 2200 mužů, pokladna 500 zlatých, každý rok + 250 zlatých

Karak Kadrin

Karak Kadrin je systém jeskyní a štol ve kterých se těží nejkvalitnější ocel říše, která se vyvažuje zlatem.Systémem štol a jeskyní se dá projít skrz hory na druhou stranu. Kdo však staré štoli a prastaré věže chránící vstup do štol vystavěl není známo ani největším učencům známých říší.Tyto věže se štolami obsadil mladší bratr Viléma Dobyvatele , Karel krutý, který po své smrti předal vládu svému synovy Vratislavovi III. zvanému též Černý rytíř.

Hodnoty

  • vladař: Vratislav III. Černý rytíř
  • vojsko - 1000 mužů, pokladna 10000 zlatých, každý rok + 1000 zlatých

Grašnak

Tvrz je zasazena v bažinatou oblast mezi čnící skaliska, která je na východě chráněna pohořím Graš, které je bohaté na stříbro. Usidlovalo se zde čím dál více obyvatel, kteří se přizpůsobili zdejší krajině a těžba stříbra vzrůstala. S rozvíjejícím se těžebním průmyslem města nastala nutnost skrýt nashromážděné bohatství před chtivými nájezdníky. Pro tento účel si lidé vystavěli kamennou tvrz Grašnak.

Hodnoty

  • vladař: Ulrik z Goldeku
  • vojsko - 1500 mužů, pokladna 8500 zlatých, každý rok + 750 zlatých

Království Sejn

Hlavním městem je Altdorf, kde sídlí mladý kralevic Vladislav Chrabrý. Jeho praprapraděd Bohuslav Zbožný nechal město vybudovat mezi dva horské vrcholy, které jsou protkány žilami železné rudy. Železo je hlavním zdrojem financí království i vývozním artiklem. V okolí se rozkládají hluboké hvozdy, plné zvěře a kvalitního dříví využívaného na tavbu rudy. Na severozápadu se rozprostírají rozsáhlé pastviny i polnosti až k samotnému úpatí hor Graš na severu a na západ k Libokamským horám. Zde se nachází druhé největší město království Sejn, Libokam.Dříve to byla jen malá tvrz jako Goldek, sloužící karavanám kupců k poslednímu odpočinku před dlouhou cestou skrz průsmyk v Libokamských horách. Avšak po nálezu olova v horách a s rozvojem obchodu v obou královstvích se město začalo více rozvíjet a aby chránilo své obyvatele byly vystavěny městské hradby. Hodnoty

  • Král: (korunní princ) Vladislav Chrabrý
  • Altdorf (královské město; vojsko - 1300 mužů, pokladna - 1900 zlatých)
  • Libokam (vojsko - 1150 mužů, pokladna- 950 zlatých)

Království Admarské

Dříve se rozkládalo jen u Moře vichrů na východním pobřeží. Až za krále Viléma Dobyvatele, který vyhnal barbary ze západu více na jih se říše rozšířila až k pohoří Or. Po smrti starého krále se však země rozdělila na dvě části, kterým vládnou bratři dvojčata, říše však i přes to zůstala jednotná. První polovině království vládne král Marek Sličný, ten vládne ze svého hlavního města Dragy. Město je zasazeno k samému úpatí pohoří OR. Na sever, až k tvrzi Goldek, se rozprostírají pláně a polnosti a na východ až k pobřeží. V minulosti kdy město bylo vystavěno bylo mnohokrát napadeno národy z jihu. Proto je samotná Draga silně opevněné město, které také slouží jako obilnice v království a centrum obchodu s jinými národy. Druhým nejmocnějším městem krále Marka je Nuln. Vzniklo na nejjížnější výspě království. Dříve to byla jen malá opevněná osada dřevorubců a uhlířů kteří v tamních lesích pálily uhlí. Osada se však začala rozvíjet po tom když se v okolí nalezla bohatá naleziště barevných rud. Brzy na to však bylo město vypleněno a srovnáno se zemí. Vzhledem k bohatství rud se král rozhodl Nuln znova vystavět, město opevnit a poskytnout stálou posádku rytířstva. Město se posunulo ještě více na jih k horám Kern, kde bylo vystavěno z kamene hor. Po velkém vpádu nájezdníků kdy město málem padlo a ubránilo se jen tak tak jisté zkáze, byly hradby ještě zvýšeny a rozšířeny. Od té doby je město stále na svém místě a s hrdostí sobě vlastní odolává nájezdům.

Druhé polovině království Admarského vládne Vilém II. Z boží vůle král. Hlavním městem jeho říše je Erengrad. Město je nejstarší v zemi a vzniklo za velkých nájezdů mořských národů z východu. Kmeny, které se dříve nacházeli na pobřeží se stáhli více do vnitrozemí, kde jim zase hrozilo přepadení barbarskými národy z jihu. Vznikla tedy opevněná osada Eren v hornaté oblasti mezi Mořem vichrů a hlubokými Sarangravskými lesy. Osada se časem začala rozrůstat a v dobách počátku civilizace skýtala jistou ochranu. Po několika létech se v horách více na sever nalezlo zlato. Bylo ho tolik, že přilákalo do města více obyvatel a obchodníků. Nechal tedy král strhnout dřevěné palisády kolem města a byly vybudovány mohutné kamenné hradby. Tímto se stalo největším městem v říši a bylo přejmenováno na Erengrad. Tyto hradby stojí dodnes a neustále chrání obyvatele před nájezdy. Před hradbama města se nachází polnosti a pastviny, které se táhnou až k městu Krell.

Krell byl vybudován v pohoří Mostar, na starých základech neznámého města. Dříve to byla hlavní obranná bašta před vpády nepřátel. V blízkosti se těžilo stříbro ze kterého se ve městě razily mince, tím město začalo bohatnout a rozvíjet se. Povídá se že až padnou hradby města nastane konec světa.

Hodnoty

  • 1. král: Marek Sličný
  • Draga (královské město; vojsko - 1150 mužů, pokladna - 1800 zlatých)
  • Nuln (vojsko - 1100 mužů, pokladna- 1100 zlatých)
  • 2. král: Vilém II. hlava pomazaná z boží vůle král
  • Erengrad (královské město; vojsko - 1400 mužů, pokladna - 1900 zlatých)
  • Nuln (vojsko - 1250 mužů, pokladna- 1100 zlatých)